Service en onderhoud

Service en onderhoud zijn uitermate belangrijk bij gasdistributiesystemen. Goed onderhoud verlengt de levensduur van het systeem en waarborgt de veiligheid. Enon biedt een serviceonderhoudscontract voor gasdistributiesystemen die wel of niet door ons geïnstalleerd zijn. We controleren uw gasdistributiesysteem op lekkages, kwaliteit en werking van apparatuur en schade. We doen indien nodig aanbevelingen ter verbetering van uw systeem.

Verantwoordelijkheid

Een werkgever blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers.
De werkgever moet conform het arbeidsomstandighedenbesluit een risico-inventarisatie en –evaluatie doen ter voorkoming en beperking van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Gasgerelateerde apparatuur heeft te maken met vaak hoge druk (1-300barg), brandbare, brandbevorderende, toxische, corrosieve of verstikkende gassen en behoort zeker in de risicoanalyse te worden meegenomen.

Keuring gasdistributiesysteem

Volgens het arbeidsomstandighedenbesluit, moet een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties regelmatig gekeurd worden. Gasgerelateerde apparatuur valt onder die arbeidsmiddelen. Deze moet dus minimaal één keer per jaar worden gekeurd.

Indien uw bedrijf VCA heeft, dan dient volgens VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers 2008 een inventarisatie te zijn gemaakt van periodiek te keuren materieel en middelen. Uw gasdistributiesysteem behoort hier ook toe. Dit moet minimaal één maal per jaar gebeuren, met motivering van eventuele afwijking.

Keuringsrapport

Er moet een schriftelijk bewijsstuk aanwezig zijn op de arbeidsplaats, of desgevraagd getoond kunnen worden aan toezichthouder. “Arbeidsmiddelen die een risico kunnen gaan vormen in de loop der tijd dienen zo vaak gekeurd te worden dat het risico tijdens gebruik geminimaliseerd wordt. Hoe vaak en welk arbeidsmiddel gekeurd wordt zal blijken uit een risicoanalyse.”

Heeft u een vraag over service en onderhoud?

Neem gerust contact met ons op.